نام کاربری   تایید رمز عبور
انتظار
پویش#هر هفته_الف_ب_ایران99 


*
  
  

*
 

*
  
  
  

*

*
پویش#هر هفته _الف_ب_ایران
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
تا چه میزان با اهداف پویش# هر هفته _الف_ب_ایران آشنا هستید
تا چه میزان با دستاوردهای فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی این پویش آشنا هستید
برگزاری این پویش تا چه میزان بر زندگی شما تاثیرگذار است
تا چه میزان پویش می تواند آمادگی وزارت نیرو را جهت انجام طرح های آب و برق نشان دهد
تا چه میزان این پویش می تواند آمادگی کشور را در شرایط اقتصادی حال حاضر نشان دهد
تا چه میزان برنامه ها و مراسم برگزار شده در این پویش با فرهنگ و آداب و رسوم شهر شما منطبق است

*